Rabbi Moshe Weiners Pesach boodschap voor alle Noachieden

For the original letter in English, click here.

*Brief met groeten en zegeningen

van Rabbi Moshe Weiner

Toezichthoudende Rabbijn van Ask Noah International en auteur van

Sheva Mitzvot HaShem, The Divine Code en Seven Gates of Righteous Knowledge

Vooravond van Pesach, 5775 / 20’15

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om u te schrijven ter ere van de geboortedag op 11 Nissan van de spirituele leider van de generatie, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, die onze generatie bewust maakte van de mogelijkheid, het vermogen, en de grote verplichting, om de leer van

G-ds Tora die door Mozes werd gegeven, te verspreiden onder de kinderen van Noach: zij zouden allemaal de Universele Geboden moeten aanvaarden die aan Adam en Noach en de hele mensheid na hen waren geboden, en het juk van het Koningschap van de Hemel volledig aanvaarden.

Een oproep aan de hele mensheid

Als zijn leerlingen roepen we alle mensen op om te geloven in de Ene G-d, de enige Schepper van het universum, en om Zijn geboden [1] met vreugde te vervullen, aangezien ze de ware correctie zijn voor iedereen, zowel voor individuen als voor samenlevingen in het algemeen.

Het Pesachfeest wordt al meer dan 3300 jaar door het volk van Israël gevierd als het feest van Vrijheid, want tijdens het oorspronkelijke Pesach kwam G-d om ons te verlossen van slavernij en gebondenheid en maakte van ons een volk, en schonk ons ​​Zijn Tora op de berg Sinaï door Mozes Zijn dienaar was.

Van het Pesachfeest kan iedereen het grote geloof en vertrouwen leren welke ieder mens in G-d alleen behoort te hebben, dat Hij Degene is die verlost en redt, zoals het volk van Israël al duizenden jaren in de redding van G-d gelooft.

Het is ook passend voor alle mensen om te geloven en te vertrouwen dat de HEER, G-D van hemel en aarde, voor iedereen zorgt en aan ieder mens een rol en een doel in de wereld toekent. Deze rol begint met een persoon die volledig in G-d gaat geloven, het juk van Zijn Koningschap aanvaardt en Zijn geboden in acht neemt, en deze dingen met vreugde doet.

Een bijkomend en belangrijk punt dat we leren van het Paasfeest – volgens onze Wijzen van gezegende herinnering – is dat net zoals onze voorouders werden verlost uit Egypte, zo ook wij in de nabije toekomst zullen worden verlost door de ware Messias uit het Huis van David. Hij zal het volk Israël uit de ballingschap verlossen, ons naar het land Israël brengen en onze heilige en luisterrijke Tempel bouwen.

Dit maakt ook deel uit van het Feest van Vrijheid: we vieren niet alleen onze vrijheid uit Egypte in het verleden, maar ook ons ​​geloof en onze verwachting in onze toekomstige vrijheid die G-d ons beloofd heeft.

Het immanente Messiaanse tijdperk

De toekomstige verlossing door de Messias zal lijken op de verlossing van het volk Israël uit Egypte door Mozes, onze leraar, maar het zal groter en wonderbaarlijker zijn, in een nog mooiere vorm, vergeleken met de wonderbaarlijke verlossing uit de slavernij in Egypte die is opgetekend in de Boek Exodus. [2]

Een van de wonderen van de toekomstige verlossing is de openbaring van het Goddelijke licht dat op de hele wereld zal schijnen, op de hele mensheid. [3] Vanuit de kracht van dit licht zullen alle mensen het ware bestaan ​​erkennen van de Meester van de wereld, Die de hele wereld vult, zoals verklaard wordt door de profeet Jesaja (52: 8-10): “met eigen ogen zullen ze dat zien G-d terugkeert naar Sion. Barst uit, zing eensgezind een blij lied, o ruïnes van Jeruzalem samen, want G-d zal Zijn volk hebben getroost; Hij zal Jeruzalem hebben verlost. G-d heeft Zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle volkeren; alle uiteinden van de aarde zullen de redding van onze G-d zien.”

Net zoals Mozes, onze leraar op de berg Sinaï, de wereld begon te herstellen, inclusief alle kinderen van Noach, door de zeven geboden te geven die hun werden geboden, zo zal ook de Messias de wereld (maar op een wonderbaarlijker wijze) dezelfde erkenning in de waarheid van de Schepper van het universum onderwijzen en tonen, die door Mozes werd geopenbaard.

Het is een grote verdienste voor een ieder van ons om zichzelf en zijn gemeenschap tot het geloof en de verwachting van deze toekomstige vrijheid voor de hele wereld te brengen. Dit zal de vrijheid van kwaad en leugen zijn, en een verlossing waardoor we het zullen verdienen om uit de duisternis naar een groot en waar licht te gaan.

Hoe groot zijn de woorden van Maimonides (Rambam) geschreven in Laws of Repentance, hoofdstuk 3: “Het is noodzakelijk dat iedereen zichzelf het hele jaar door ziet alsof hij in evenwicht is tussen verdienste en aansprakelijkheid, en evenzo de wereld als in evenwichtig tussen verdienste en aansprakelijkheid … als hij één mitswa [goede daad] verricht, doet hij zijn evenwicht en dat van de hele wereld over naar de kant van verdienste en brengt hij verlossing en redding voor zichzelf en anderen.”

Ieder van ons die dit accepteert, moet daden van goedheid en vriendelijkheid toevoegen, en zal het verdienen om ​​deel uit te maken van dit grote licht dat bestemd is in de wereld te schijnen door de Messias.

Afsluitend met zegeningen,

Moshe Weiner

Onze heilige stad Jeruzalem Israël, ons Heilige Land [4]

Rabbi Moshe Weiner


Voetnoten

[1] De 7 Universele (Noachidische) Geboden voor de niet-Joden en de Joodse Geboden voor de Joden.

[2] Zoals uitgelegd in Chassidische leringen over het vers Micha 7:15, “Zoals in de dagen van jullie uittocht uit Egypte, zal Ik [G-d] jullie wonderen laten zien.”

[3] Jesaja 60:3.

[4] Zie Rashi over Genesis 1:1.

*Zie https://dutchnoahidecommunity.nl/2022/03/19/rabbi-moshe-weiners-pesach-boodschap-voor-alle-noachieden/

Share